Home
Beroepskeuzetest
Studiekeuzetest
Iq-test
Vacaturebank
Database beroepen
Functiecategorie
Branche
Mijn beroep...
Opleidingen
MBO opleidingen
HBO opleidingen
Universitair
Veelgestelde vragen
Beroepskeuze
Coaching
Loopbaanadvies
Outplacement
Reintegratie
Solliciteren
Studeren
Uitzendwerk
Werkloosheid
Documentatie
Nieuwsarchief
Tijdschriften
Zoek een boek
Tip een vriend
Adverteren
Contact
Woensdag 1 februari 2023 - 09:43

NIEUWSARCHIEF

Onderstaand vind je het nieuws van Vakbaan.nl. Maak een keuze uit een van de artikelen.

03.01.2003 Ontbindingsvergoeding in de vorm verlenging dienstverband
08.01.2003 Hoge Raad schaft belastingvoordeel af: gekochte artikelen bij werkgever hoger belast
15.01.2003 Nieuwe site Arbeidsinspectie: vraagbaak over arbeidsomstandigheden
22.01.2003 Loonverschil man-vrouw varieert per bedrijfstak
24.01.2003 Gedrag van de baas bepaalt vaak integriteit van de werknemer
27.01.2003 Arbobalans 2002: Werken onder hoge tijdsdruk opnieuw iets verminderd
29.01.2003 Onbelaste kostenvergoeding mogelijk voor interne representatiekosten
31.01.2003 Hoge Raad handhaaft ontslag bij 65
03.02.2003 Nieuw verschenen rapporten over flexibilisering van arbeid
04.02.2003 Wet Poortwachter maakt zich op voor eerste vuurproef
05.02.2003 Ook opzegtermijn voor freelance opdracht
06.02.2003 Beoordeling dienstbetrekking door UWV en Belastingdienst
07.02.2003 Weigeren mediation: onzorgvuldig handelen werkgever…
10.02.2003 Maandag meest stressvolle dag
11.02.2003 Gelijktijdige verkiezingen ondernemingsraad?
12.02.2003 Langer dan vijf uur computeren is schadelijk voor de gezondheid
13.02.2003 Diensttijdvrijstelling afhankelijk van regulier maandloon
14.02.2003 Als inlenen te duur is, neem je de kandidaat toch zelf aan?!
17.02.2003 Teveel betaald salaris: verrekenen met vakantiedagen?
18.02.2003 Eigen risico bij vangnet Ziektewet per 1 juli
18.02.2003 Vrijwilliger?
19.02.2003 Meer ruimte voor werkgevers bij integratie zieke werknemers
20.02.2003 Werkgever kan belasting voor kerstpakket zelf betalen
21.02.2003 Kostenstijging uitzendarbeid per 1 januari 2003
24.02.2003 Nieuw besluit over vrije vergoeding reiskosten
26.02.2003 Inspecties naar blootstelling aan en opslag van chemische stoffen
28.02.2003 Pas na half jaar uitzendwerk recht op ziekengeld
03.03.2003 Oud-personeel aan een baan geholpen? Subsidie!
05.03.2003 Stress op werk verhoogt kans op infecties
07.03.2003 Kortere looptijd werkvergunning arbeidsmigranten
10.03.2003 Trends voor P&O 2003
12.03.2003 Nieuwe brochures
14.03.2003 Internet, GSM en auto belangrijker voor manager dan secretaresse
17.03.2003 Overgenomen studieschuld door nieuwe werkgever blijkt loon
17.03.2003 Werknemers ontslaan wordt weer moeilijker: minister de Geus past Ontslagbesluit aan
18.03.2003 Meer zeggenschap over werktijden voor werknemers
19.03.2003 Thuiswerken oneerlijk verdeeld
20.03.2003 Ontslagvergoeding lager door economische malaise
21.03.2003 Compensatie onvolledige AOW-opbouw van vrouwen van grensarbeiders
24.03.2003 Werktijdverkorting voor bedrijven die door Irak-crisis in problemen komen
24.03.2003 Liever flexibele uren dan euro
25.03.2003 Tijdelijke stimuleringsregeling regulier maken 10.000 ID-banen
25.03.2003 Directe boete voor overtredingen Arbeidstijdenwet
26.03.2003 Slapeloosheid en depressiviteit door beeldschermwerk
27.03.2003 Aanpassing netto minimum (jeugd)loon, bijstandsbedragen en AOW-uitkeringen per 1 april 2003
27.03.2003 WAO-instroom grote werkgevers in de openbaarheid
28.03.2003 Telefoneren naar nieuwe liefde voor € 4.800… Ontbinding zonder vergoeding?
29.03.2003 Nieuw ziekmeldingsformulier
30.03.2003 Nieuw formulier REA-subsidie
31.03.2003 Opdrachtovereenkomst blijkt arbeidsovereenkomst
01.04.2003 Vakantiewerk en de kinderbijslag
03.04.2003 Minder administratieve lasten kleine werkgevers bij arbeidsomstandighedenaanpak
04.04.2003 Invoering Wet basisvoorziening kinderopvang uitgesteld tot 2005
04.04.2003 Ontslag op staande voet wegens werkgever niet naar waarheid informeren over doktersbezoek?
07.04.2003 Veel CAO's bevatten levensloopbestendige afspraken
09.04.2003 Ontslagaanvraag vaker naar kantongerecht dan naar CWI
11.04.2003 Minder WAO-aanvragen dankzij Poortwachter
16.04.2003 Weinig vrije dagen voor ons…
18.04.2003 Personeelsbeleid bedrijven steeds multicultureler
22.04.2003 Werknemer krijgt € 80.000 wegens burn-out
24.04.2003 Terugvorderen opleidingskosten: ongeval door bewuste roekeloosheid werknemer?
28.04.2003 Arbo Platform Nederland gelanceerd
29.04.2003 Werksfeer bepalend voor succes Wet Poortwachter
30.04.2003 Aanbevelingen over het opstellen van een probleemanalyse door Arbo-dienst
02.05.2003 Acht van de tien arboprofessionals zien cultuuromslag in de aanpak van het verzuim
05.05.2003 De Geus installeert Commissie Het Werkend Perspectief
07.05.2003 Nieuwe internetsite voor gelijke kansen vrouwen en mannen
09.05.2003 Hoogopgeleiden mentaal minder gezond
13.05.2003 Sterke stijging ontslagaanvragen
15.05.2003 Arbeidsinspectie toegankelijker door reorganisatie
17.05.2003 Aantal ontslagaanvragen in 2002 aanzienlijk toegenomen
19.05.2003 Vergunningsplicht voor arbeidsbemiddelaars vervalt
21.05.2003 Prijzen van kinderdagverblijven: 10 procent gestegen
23.05.2003 Hoogopgeleiden mentaal minder gezond
26.05.2003 Uitzendkrachten vaak de pineut op het werk
30.05.2003 Kabinet neemt maatregelen om arbeidsdeelname ouderen te bevorderen
02.06.2003 Stiekem filmen van werknemers strafbaar
04.06.2003 Nieuwe publicaties
06.06.2003 VNO-NCW voorstander van deeltijdontslag
10.06.2003 Arbowet in strijd met EU-regels
13.06.2003 Minder dodelijke arbeidsongevallen
15.06.2003 Ragetlie-regel bevat ontsnappingsmogelijkheid voor werkgever
16.06.2003 Hoofdlijnenakkoord nieuwe kabinet
18.06.2003  Brochure Ontslag: algemene informatie voor werknemers
20.06.2003 Veroordeling en hechtenis wegens misbruik dochter: ontbinding wegens dringende reden
23.06.2003 Pen ‘vergeten’ terug te leggen: ontslag op staande voet
25.06.2003 Europese prijs voor de omgang met gevaarlijke stoffen op het werk
27.06.2003 Minder dodelijke arbeidsongevallen
30.06.2003 Minder loonstijging in 2003
02.07.2003 Bij middelloonstelsel pensioenen beter bestand tegen vergrijzing
04.07.2003 WAO-premie kleine bedrijven wordt per branche vastgesteld
07.07.2003 Werkgevers selectief in aanpassen werkplek
09.07.2003 Burn-out? Ga een potje gamen
11.07.2003 Rutte: 30 procent van het verzuim is arbeidsgebonden
14.07.2003 Kilometers woon-werkverkeer
16.07.2003 1,1 procent verdient minder dan wettelijk minimumloon
18.07.2003 Plan van aanpak jeugdwerkloosheid: fiscale korting voor werkgevers
21.07.2003 Elke flexkracht dezelfde CAO!
21.07.2003 Arbobondgenoten.nl: zomerwarmte op het werk
23.07.2003 Regels voor invoering digitale tachograaf
25.07.2003 Werkgevers bezuinigen flink op secundaire arbeidsvoorwaarden
28.07.2003 Resultaatbeloning rukt snel op
29.07.2003 Driekwart werknemers welkom op personeelsfeest? Fiscaal voordeel
30.07.2003 Onderzoek naar geldigheid ondernemings-CAO’s uitzendbranche
01.08.2003 Eénderde werknemers bepaalt zelf maximum verloftijd
04.08.2003 Kroon op het werk
06.08.2003 Wandelingen tijdens de lunch
11.08.2003 Winterwerkloosheid voorkomen? Flexibele uren!
13.08.2003 Uitzendkrachten, slagers en steenhouwers lopen het grootste WAO-risico
15.08.2003 Arboconvenant Uitzendbranche
18.08.2003 Aanpassing Arbo-wet: preventiemedewerker verplicht
20.08.2003 Controle FNV op naleving CAO: onvolkomenheden niet altijd aanleiding tot schadevergoeding
22.08.2003 Arbeidsduur wordt in praktijk vrijwel nooit aangepast
25.08.2003 Spreiding ouderschapsverlof over twaalf maanden: geen zwaarwegend bedrijfsbelang
27.08.2003 Aanpassing Arbo-wet: preventiemedewerker verplicht
29.08.2003 Aanpassing Wet op de Ondernemingsraden: adviesaanvraag aan de SER
01.09.2003 Meer mogelijkheden voor gemeenten en werkgevers om ESF-geld te gebruiken
03.09.2003 Meer duidelijkheid waardering personeelsfeesten
05.09.2003 Handhaving ontslagbescherming: Stichting van de Arbeid wijst plannen Commissie-Rood af
08.09.2003 Initiatiefwet bescherming Klokkenluiders
10.09.2003 UWV let scherper op ontslag bij reorganisatie
12.09.2003 Ontslagen werknemer neemt graag wraak
15.09.2003 Vangnet voor klokkenluiders
17.09.2003 Nieuwe verzuimstatistiek en kennisdatabank moeten verzuimcijfers en -aanpak (weer) transparant maken
19.09.2003 Ministerraad stemt in met afschaffing vervolguitkering ww
22.09.2003 Werkgevers zien massaal af van kerstpakket
23.09.2003 Begroting 2004 ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: concrete maatregelen
24.09.2003 Toch nog 4,3 procent loonstijging in recessiejaar
26.09.2003 Eén loondefinitie voor UWV en Belastingdienst
29.09.2003 Geen vergoeding lagere kilometerprijs door werkgevers
01.10.2003 Geen bijtelling woon-werkverkeer bij carpoolen
03.10.2003 Directe boete voor overtredingen Arbeidstijdenwet
06.10.2003 Stichting Meldingsbureau Uitzendbranche
08.10.2003 Rutte geeft startschot proef bestrijding identiteitsfraude
10.10.2003 Parttime werk blijft taboe voor man
13.10.2003 Wetsvoorstel: behoud recht op WW bij werken in buitenland
15.10.2003 Gunstiger fiscale regeling voor leaserijders
17.10.2003 Uitzendbranche wil WAO-instroom en ziekteverzuim fors terugbrengen
20.10.2003 FNV: Nog veel knelpunten bij uitvoering Wet Poortwachter
24.10.2003 Werk: hoe houd je het leuk?
27.10.2003 Wetsvoorstel: behoud recht op WW bij werken in buitenland
29.10.2003 Nieuwe regels arbeidsveiligheid voor bedrijven met veel gevaarlijke stoffen
31.10.2003 Boeteregeling voor eigenrisicodragers vangnetziektewet
03.11.2003 Scherpere toetsing regels werkloosheidsuitkeringen
05.11.2003 NVP-Sollicitatiecode opgefrist
06.11.2003 Wat is een goed alcoholbeleid?
07.11.2003 Rea-Pembawijzer 2003 beschikbaar
10.11.2003 Nieuwe vragenlijst om ziekteverzuim door conflict te voorspellen
12.11.2003 Bezwaar tegen muziek op werkvloer: ontbinding zonder vergoeding
14.11.2003 Lijst met ziektes niet bepalend bij keuring WAO
17.11.2003 Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte
18.11.2003 Vaststelling loongrens 2004
19.11.2003 Ouders gaan percentage van kosten kinderopvang betalen in plaats van vast bedrag
21.11.2003 Werkgevers gaan loon van zieke werknemers twee jaar doorbetalen
24.11.2003 Wetsvoorstel feitelijk arbeidsverleden naar de Tweede Kamer
25.11.2003 Gemiddeld 2,8 procent meer loon in 2003
26.11.2003 Financiering langdurend zorgverlof vervalt, verlofrecht blijft
28.11.2003 Kabinet verruimt overgangsrecht bij afschaffing vervolguitkering WW
30.11.2003 Kamer akkoord met lagere kilometervergoeding
01.12.2003 Mishandeling werknemer in privésfeer. Zorgplicht werkgever?
02.12.2003 Verzekeringspremie arbeidsongeschiktheid zelfstandigen op nul
03.12.2003 Aantal ontslagvergunningen met 20 procent toegenomen
05.12.2003  Alle werknemers een rookvrije werkplek
05.12.2003 Ook loonstop voor uitzendkrachten
07.12.2003 Vraag- en antwoordbesluit over spaarloonfaciliteit
08.12.2003 Subsidie voor veiliger werk met gevaarlijke stoffen
10.12.2003 Wijziging fiscale vrijstelling PC-privé
10.12.2003 Verzwijgen kwaal bij sollicitatie. Reden voor ontslag?
12.12.2003 Studie: werken op kantoor schaadt de hersenen
12.12.2003 Ook bedrijfsarts mag doorverwijzen
13.12.2003 Rea-Pembawijzer 2003
14.12.2003 De Geus ruilt ontslagboete in voor premie
15.12.2003 Investeren in arbeidsomstandigheden loont
15.12.2003 Signaleringsrapport beroepsziekten
16.12.2003 Eerste Kamer neemt wet aan tegen leeftijdsdiscriminatie bij arbeid
16.12.2003 Eerste Kamer neemt Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte aan
16.12.2003 Kabinet schaft Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen af
17.12.2003 Eerste Kamer stemt in met afschaffing vervolguitkering WW
17.12.2003 Werkgever betaalt geen WAO-basispremie voor oudere werknemer
17.12.2003  Kletsen veroorzaakt stress en frustraties bij andere werknemers
18.12.2003 Vereenvoudiging socialeverzekeringswetten levert 48 miljoen op
19.12.2003 Medewerkers met een lage werkdruk willen graag verkassen
21.12.2003 Cliënten UWV mogen zelf route naar werk kiezen
22.12.2003 Checklist over uiterlijk
23.12.2003 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Belangrijkste maatregelen per 1 januari 2004
24.12.2003 Bevorderen kwaliteit ondernemingsraden
26.12.2003 Verplichte registratie etnische minderheden in bedrijven loopt af
29.12.2003 Nieuwe publicaties
31.12.2003 Andere functie en omzetting overeenkomst. Concurrentiebeding nog geldig?


Toevoegen aan favorieten
Plaats nu je CV online
Populaire opleidingen

Gezondheidszorg

Marketing/communicatie

Psychologie

Administratie en economie

ALLE OPLEIDINGEN